Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thực hiện kế hoạch số 63 – KH/ĐUK ngày 13/7/2022 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngày 22 tháng 9 năm 2022, Đảng ủy trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tham dự hội nghị, đồng thời là báo cáo viên có đồng chí: Nguyễn Quán Phú – Chuyên viên cao cấp, nguyên Trưởng Phòng báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp có sự tham dự của đồng chí Bùi Trung Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS Phạm Hùng Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, TS Trần Bá Tăng – Ủy viên ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, trưởng, phó các đơn vị, đoàn thể và toàn thể đảng viên của Nhà trường.

Hội nghị, đã được nghe đồng chí Nguyễn Quán Phú – Chuyên viên cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó tập trung vào Nghị quyết 18, 19, 20 và Nghị quyết số 21.

Nghị quyết số 18 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” nêu rõ 5 quan điểm với mục tiêu tổng quát là hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khẳng định nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế. Phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh, gắn với đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch và phát triển thị trường nông sản cả ở trong nước và ngoài nước; bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường sinh thái; khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn.

Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới phấn đấu đến năm 2030 cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác, với 2 triệu thành viên; 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên; 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên; phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hoá gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh tham gia vào các chuỗi cung ứng đưa sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài.

Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới nhấn mạnh đến việc đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Về thực hiện nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đồng chí Nguyễn Quán Phú cho biết về quan điểm, mục tiêu, Bộ Chính trị đã nêu rõ 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn với nhiều điểm mới để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong trung và dài hạn.

Đồng chí Nguyễn Quán Phú – Chuyên viên cao cấp, Nguyên Trưởng Phòng báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tại Hội nghị

Trong 4 quan điểm chỉ đạo, Nghị quyết 15 thống nhất cao trong định vị vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045; tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của toàn quốc và quốc tế, xây dựng phát triển Thủ đô Hà Nội xứng đáng với vị trí trung tâm đầu não chính trị, hành chính của Quốc gia; trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế; xây dựng Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, xanh-sạch-đẹp, an ninh, an toàn với tốc độ phát triển nhanh, bền vững và có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm cả Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Đồng chí Bùi Trung Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại Hội nghị

Tổng kết hội nghị, Đồng chí Bùi Trung Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường tin tưởng Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  đã giúp các đại biểu nắm bắt một cách nhanh chóng, đầy đủ, có hệ thống và chính xác tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết 15-NQ/TW . Đồng chí Bí thư Đảng ủy tin tưởng hội nghị sẽ tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi khía cạnh công tác của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, góp phần xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, mỗi đảng viên sẽ nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nghiệm của mỗi cá nhân trong sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của Thủ đô và đất nước./.

Liên hệ

360 Đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,
Hà Nội, Việt Nam
Email: mtcn@gmail.com
Hotline: 024 38512476

Bản đồ