Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023

Ngày 13/1/2023, Đảng ủy trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (ĐH MTCN) tổ chức “Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII”. Hội nghị được thực hiện dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy Bùi Trung Dũng.

Tham dự Hội nghị, về phía Báo cáo viên hội nghị có sự tham dự của có đồng chí PGS. TS Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương.

Về phía trường ĐH MTCN có sự tham dự của: đ/c Bùi Trung Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đ/c Phạm Hùng Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đ/c Trần Bá Tăng – UVBTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đ/c Trần Mạnh Linh – Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn trường cùng các đồng chí trong Đảng ủy và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ ĐH MTCN.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023

Đồng chí  PGS. TS Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã báo cáo những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Hội nghị TW 6 khóa XIII

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X, phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã có nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng được nâng cao. Bảo đảm thực hiện đúng cơ chế “Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Tại Hội nghị, đồng chí PGS. TS Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã trình bày những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Hội nghị TW 6 khóa XIII:

  • Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới;
  • Nghị quyết số 28-NQ/TW về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới;
  • Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các nội dung cơ bản các kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 – 2025, phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  • Kết luận số 45-KL/TW về định hướng Quy hoạch tồng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đồng chí  PGS. TS Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã báo cáo những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Hội nghị TW 6 khóa XIII

Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đã nêu rõ những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và đề ra quan điểm, các mục tiêu cũng như giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Trung ương nhấn mạnh yêu cầu về tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tạo sự thống nhất nhận thức về 8 đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị. Thể chế hoá đầy đủ và thực hiện đúng đắn, hiệu quả cơ chế Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, nhất là dân chủ ở cơ sở.

Đổi mới cơ chế bầu cử để lựa chọn được những người đại diện cho Nhân dân; nghiên cứu việc bỏ phiếu bầu cử của công dân Việt Nam đang ở nước ngoài, làm rõ những trường hợp không được bầu cử. Cụ thể hoá và xây dựng cơ chế để các chủ thể thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm về Hiến pháp.

Tiếp tục thể chế hoá, cụ thể hoá kịp thời, đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng và quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, ổn định, khả thi để tiếp cận, đủ khả năng điều chỉnh các quan hệ xã hội, lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tiếp tục xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước trong vai trò thống lĩnh các lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, trong hoạt động đối nội, đối ngoại, trong mối quan hệ với Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân theo quy định của Hiến pháp.

Phát huy đầy đủ vị trí, vai trò của Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổ chức các bộ, các cơ quan chuyên môn đa ngành, đa lĩnh vực; …

Đổi mới mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả tập trung quản lý phát triển, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, hành chính điện tử và chuyển đổi số.

Tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Xây dựng cơ chế, thể chế, chính sách đặc thù thúc đẩy phát triển vùng, liên kết vùng đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH…

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, khoa học, hợp lý, đi đôi với nâng cao trách nhiệm, gắn với bảo đảm nguồn lực, năng lực thực hiện, pháp luật cho các địa phương và các bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm sự quản lý thống nhất của Chính phủ, phát huy vao trò chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng địa phương và các bộ. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục cụ thể hoá phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc cụ thể hoá, thể chế hoá và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, khắc phục triệt để tình trạng thực hiện không đầy đủ, không nghiêm, không hiệu quả.

Nghị quyết số 28-NQ/TW với 3 quan điểm và 3 mục tiêu: Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; làm rõ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với nêu cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu; giữ vững sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm nguyên tắc quyền lực đi đôi với trách nhiệm, mọi cán bộ, đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, nguyên tắc và kỷ luật của Đảng.

Tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Cụ thể: Ðổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao chủ trương, đường lối của Ðảng; Ðổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; Ðổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; Ðổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; hát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Ðẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Ðảng từ Trung ương tới cơ sở.

Nghị quyết 28-NQ/TW nêu rõ đối với Quốc hội thực hiện tốt các nội dung: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Ðổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong thực hiện chức năng lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Ðặc biệt coi trọng xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trọng tâm; chống tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng pháp luật. Phát huy dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, khoa học; nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu hoạt động chuyên trách, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị quyết số 29 đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là: “Việt Nam cơ bản đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đời sống của nhân dân được nâng cao. Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh với năng lực sản xuất mới, tự chủ, khả năng thích ứng, chống chịu cao, từng bước làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền của các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn. Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ tiên tiến. Các ngành dịch vụ được cơ cấu lại đồng bộ, hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số với chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh được nâng cao, hình thành được nhiều ngành dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao”.

Nghị quyết xác định tầm nhìn đến năm 2045 là: “Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực châu Á”.

Nghị quyết 29 đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu bao phủ những vấn đề lớn từ đổi mới tư duy, nhận thức cho đến hoàn thiện thể chế, chính sách và giải quyết những điểm nghẽn, khắc phục những hạn chế trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời gian qua.

Cụ thể, 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu là: Thứ nhất, đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thứ hai, xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thứ ba, xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh, tự lực, tự cường; nâng cao năng lực ngành xây dựng.

Thứ tư, đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục cơ cấu lại ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thứ năm, phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Thứ sáu, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy đô thị hoá nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ và tạo động lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thứ bảy, phát triển các thành phần kinh tế nhằm thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Thứ tám, đổi mới chính sách tài chính, tín dụng thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhanh, bền vững.

Thứ chín, quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả đi đôi với bảo vệ và phát triển thị trường trong nước.

Cuối cùng, phát huy giá trị văn hoá, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; đội ngũ trí thức và doanh nhân xung kích, đi đầu trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; bảo đảm tốt an sinh xã hội.

Đồng chí Bùi Trung Dũng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường thay mặt Đảng bộ ĐHMTCN trân trọng cám ơn đ/c báo cáo viên đã thông tin đầy đủ cô đọng, xúc tích những điểm mới, những điểm cốt yếu trong Nghị quyết 27, 28, 29 và Kết luận 45. Đ/c Bí thư cũng quán triệt toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Hội nghị trung ương lần thứ 6 (BCH TW Khóa XIII), các đ/c bí thư chi bộ chịu trách nhiệm chủ trì, triển khai việc thực hiện học tập, nghiên cứu, quán triệt tại đơn vị đảm bảo đạt kết quả tốt.

Trong buổi sáng cùng ngày, Đảng ủy trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (ĐH MTCN) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.

Đồng chí Bùi Trung Dũng- Bí thư Đảng ủy trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng năm 2023

Trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng năm 2023, đồng chí Bùi Trung Dũng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nêu rõ: Đảng ủy trường ĐH MTCN đã tuân thủ chặt chẽ chỉ đạo của Đảng ủy khối trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chủ động tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, nội dung và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Dự thảo báo cáo đánh giá toàn diện việc thực hiện công tác Đảng năm 2022, chỉ ra những mặt tích cực đã đạt được, cần tiếp tục phát huy; đồng thời bản báo cáo những thẳng thắn nhìn nhận vào những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại để xây dựng giải pháp khắc phục.

Bản báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của BCH Đảng bộ Nhà trường đã nêu những điểm tích cực trong giai đoạn vừa qua. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội(CTĐHCĐHN) và của Đảng ủy Nhà trường. Lãnh đạo chỉ đạo các mặt công tác của Nhà trường: công tác đào tạo và quản lý đào tạo, Công tác nghiên cứu khoa học, Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống Covid19, công tác cơ sở vật chất, tài chính…, thực hiện thành công quy trình Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Tr­ường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, nhiệm kỳ 2020-2025,. Tổ chức thành công Đại hội Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 ; thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và quy hoạch nhiệm kỳ 2022-2025; quy hoạch đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp trường và cấp đơn vị phòng khoa ban nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030. Tạo nguồn cán bộ khắc phục những tồn tại về công tác cán bộ của Nhà trường.

Đ/c Bùi Trung Dũng- Bí thư Đảng ủy trao Giấy khen chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu cho chi bộ Nội chính II và chi bộ Chuyên ngành II 

Cũng tại hội nghị, đ/c Hoàng Khắc Biên, Đảng ủy viên, Trưởng phòng TCHC đã đọc công bố Quyết định công nhận chi bộ Nội chính II và chi bộ Chuyên ngành II đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 16 Đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c Bùi Trung Dũng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và đ/c Phạm Hùng Cường- Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường  trao Giấy khen cho 16 Đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Tại Hội nghị, các đại biểu cũng trình bày các ý kiến đóng góp cho Dự thảo báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng năm 2023 với 2 tham luận đến từ hai đơn vị đạt danh hiệu cho bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, chia sẻ liên quan đến công tác Đảng, công tác chuyên môn tại các chi bộ:

  • Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, nghiêm túc rút ra bài học kinh nghiệm lãnh đạo Nhà trường ổn định và phát triển – Đ/c Dương Minh Thư – Chi bộ Nội chính
  • Một số ý kiến về công tác lãnh đạo xây dựng Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gắn với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Chi bộ chuyên ngành II trong năm – Đ/c Lưu Việt Thắng – Chi bộ chuyên ngành II

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Bí thư Đảng ủy tin tưởng: Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường ĐH MTCN sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm và thế mạnh vốn có, triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung công tác Đảng theo đúng điều lệ và chỉ đạo của Đảng ủy khối, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023 với trọng tâm là công tác tổ chức, công tác phát triển Đảng và công tác chuyên môn.

Chúc Đảng bộ trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tiếp tục phát triển và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Liên hệ

360 Đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,
Hà Nội, Việt Nam
Email: mtcn@gmail.com
Hotline: 024 38512476

Bản đồ